HS TTM Phan Thanh Được

HS TTM Phan Thanh Được

Tốt nghiệp ĐH Nông Lâm Huế năm 2010.

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Cell phone: 0937641934.