HS TTM Nguyễn Văn Phụng

HS TTM Nguyễn Văn Phụng

Tốt nghiệp Kỹ Thuật viên Tin Học.

C.Ty Tin Học Tri Thức Trẻ, Thị Trấn Sịa, TT-Huế.

cell phone: 0977207221.