HS TTM Nguyễn Thị Thùy Nga

HS TTM Nguyễn Thị Thùy Nga

Tốt nghiệp ĐHSP Huế năm 2012.

Trường Mầm Non 2 Huế.

Cell phone: 01652056209.