HS TTM Nguyễn Thị Minh Tâm

HS TTM Nguyễn Thị Minh Tâm

Tốt nghiệp ĐHSP năm 2009.

Giáo viên Tin Học TP Hồ Chí Minh.

Cell Phone: 0988228693