HS TTM Nguyễn Thị Cẩm Vân

Tốt nghiệp ĐHVH Huế.

Làm việc tại C.O.O.P. Mark Huế.

Cell phone: 01684388776.