HS TTM Nguyễn Hữu Việt

HS TTM Nguyễn Hữu Việt

Tốt nghiệp ĐHKT Huế năm 2011.

Công Ty TNHH Giày da Tuấn. Huế.

Cell phone: 0909455970.