HS TTM Đào Quang Long

HS TTM Đào Quang Long

Tốt nghiệp ĐHKT Huế năm 2010.

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Cell phone: 09880773099