HS TTM NGUYỄN PHÚ

HS TTM NGUYỄN PHÚ

Cử nhân Kinh Tế, Kế toán Ngân Hàng SHB Huế.Cell: 0949548487