CHÚC MỪNG 2 HỌC SINH TTM ĐƯỢC NHẬN HỌC BỖNG NĂM HỌC 2015-2016.

2015-09-07 12:45

CHÚC MỪNG 2 HỌC SINH TTM ĐƯỢC NHẬN HỌC BỖNG NĂM HỌC 2015-2016.

1. Trần Thị Thảo - Quê Nghệ An - Học sinh nghèo hiếu học - Đại Học Nông Lâm Huế.

2. Trần Thị Nhung Hạnh - Cô Nhi Viện Đức Sơn Huế - Đại Học Kinh Tế Huế.

MỜI XEM VIDEO