Lớp Dạy kèm Tiếng Anh

Giáo viên phụ trách: Anh Nguyễn Hồng Cương.

Đối tượng học sinh: bồi dưỡng Anh văn cho các học sinh có khả năng để vào học lớp Anh Văn Nâng Cao của Cô Mai.

Số Lượng học sinh : 8 học sinh.

 

 

Lớp Dạy kèm Tiếng Anh